Магістр

Освітньо-професійна програма

«Інформатика»

другого (магістрського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Акредитація освітньо-професійної програми "Інформатика", 2021 р.

Мета освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на:

– підготовку фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування на практиці;

– задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях з інформаційних технологій. 

Загальні компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК)

Програмні результати навчання (РН)

Силабуси навчальних дисциплін

1 Семестр

Комп'ютерний зір - OK 1.2 (5 ЄКТС) - проф. Машталір В.П.

Обчислювальний інтелект - ОК 1.3 (5 ЄКТС) - проф. Бодянський Є.В.

Теорія комп'ютерних систем та методологія їх проєктування - ОК 1.4 (5 ЄКТС)  - проф.  Міщеряков Ю. В.

Аналітика великих та довільних даних - ОК 1.5 (6 ЄКТС) - проф. Кіріченко Л.О.

Методологія стиснення даних - ОК 2.1 (4 ЄКТС) - проф. Машталір С.В.

Вибіркові дисципліни

Структурний аналіз та інтелектуальне оброблення багатовимірних даних - ВБ 2.1 (5 ЄКТС)  - проф. Гороховатський В.О.

Класифікація даних в інтелектуальних системах - ВБ 2.2 (5 ЄКТС) - проф. Гороховатський В.О.

2 Семестр

Нечіткі моделі та методи аналізу даних - ОК 1.6 (5 ЄКТС) - проф. Петров К.Е.

Технології управління та оцінювання ІТ-проєктів, комп'ютерних і програмних систем - ОК 1.7 (3 ЄКТС) - доц. Сакало Є.С.

Класифікація та кластеризація відео даних - ОК 2.2 (4 ЄКТС) - проф. Машталір В.П.

Вибіркові дисципліни

Методи оптимізації в машинному навчанні - ВБ 2.3 (5 ЄКТС) - доц. Шафроненко А.Ю.

Глибинне навчання - ВБ 2.4 (5 ЄКТС) - доц. Шафроненко А.Ю.

Інформаційні технології планування ІТ-стартапів - ВБ 2.5 (5 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Методологія організації розроблення ІТ-проєкту - ВБ 2.6 (5 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Технології тестування програмного забезпечення комп'ютерних систем - ВБ 2.7 (5 ЄКТС) - доц. Тітова О.В.

Технології врахування вимог до програмного забезпечення інформаційних систем - ВБ 2.8 (5 ЄКТС) - доц. Тітова О.В.

3 Семестр

Методи аналізу візуальної інформації в комп'ютерних системах - ОК 2.3 (4 ЄКТС) - доц. Кобилін О.А.

Сучасні методи розпізнавання образів - ОК 2.4 (3 ЄКТС) - доц. Любченко В.А.

Організація, методологія та інформаційні технології в наукових дослідженнях - ОК 2.5 (3 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С. 

Практика за темою кваліфікаційної роботи - ОК 2.6 (10 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С. 

Кваліфікаційна робота - ОК 2.7 (10 ЄКТС) 

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Українська мова як іноземна  - ОК 1.1* - (3 ЄКТС) - Доцент кафедри мовної підготовки Деркач Г. О. 

Інтелектуальна власність - ВБ 1.1 - (3 ЄКТС) - Професор кафедри програмної інженерії Дудар З. В.  
Ділова іноземна мова - ВБ 1.2 - (3 ЄКТС) - Доцент кафедри іноземних мов Кринська Н. В.
Філософські проблеми наукового пізнання - ВБ 1.3 (3 ЄКТС) - Доцент кафедри філософії Покровський А. М.
Педагогіка вищої школи - ВБ 1.4 - (3 ЄКТС) - Старший викладач кафедри філософії Митцева О.С.
Економічне обґрунтування проєктів - ВБ 1.5 - Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Стороженко О. В.

Опитування, обговорення та проєкти змін до ОПП Інформатика

Запрошуємо, для обговорення та внесення змін до ОПП Інформатика - роботодавців та студентів, які зацікавлені у покращенні якості вищої освіти. Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте за адресою informatics@nure.ua або заповнить форму.


Проєкт змін ОПП Інформатика (редакція від 24.12.2020 року)

Проєкт змін ОПП Інформатика (редакція від 24.01.2020 року)


Результати анонімного анкетування випускників (2020-2021 рік)

Результати анонімного анкетування здобувачів (2020-2021 рік)

Результати анонімного анкетування НПП (2021 рік)

Результати анонімного анкетування роботодавців (2020-2021 рік)


Зворотний зв'язок, після громадського обговорення, за пропозиціями та зауваженнями