Магістр

 1. Відомості самооцінювання;

 2. Програма виїзду експертної групи;

 3. Звіт експертної групи;

 4. Відповідь на звіт експертної групи;

 5. Висновок галузевої експертної ради;

 6. Коментар до проекту висновку галузевої експертної ради;

 7. Рішення Національного агентства.

Навчальний план


Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Магістр, Комп’ютерні науки, Інформатика


Проект стандарту другого (магістрського) рівня вищої освіти

Загальні компетентності (ЗК)

 •  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 •  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.

 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

 • Здатність бути критичним і самокритичним.

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати в команді.

 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК)

 • Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оцінювання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій.

 • Здатність комунікувати з представниками різних галузей знань та сфер діяльності з метою з’ясування їх потреб в автоматизації обробки інформації.

 • Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

 • Здатність формалізувати предметну область певного проєкту як складну систему з визначенням ключових елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки її функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі.

 • Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проєкту в процесі його реалізації і супроводження.

 • Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття рішень.

 • Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення комп’ютерних систем різного призначення.

 • Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук: алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, алгоритми паралельних та розподілених обчислень, алгоритми аналітичної обробки й інтелектуального аналізу великих даних з оцінкою їх ефективності та складності.

 • Здатність розробляти програмне забезпечення: розуміти та застосовувати основи логіки для вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати та налагоджувати програми за допомогою сучасних інтегрованих програмних (візуальних) середовищ розробки; розуміти методології програмування, включаючи об’єктно-орієнтоване, структуроване, процедурне та функціональне програмування; порівнювати наявні в даний час мови програмування, методології розробки програмного забезпечення та середовища розробки, а також обирати та використовувати ті, що відповідають певному проєкту; вміти оцінювати код для повторного використання або включення до існуючої бібліотеки; вміти оцінювати конфігурацію та вплив на налаштування в умовах роботи з сторонніми програмними пакетами.

 • Здатність використовувати програмні інструментами для організації командної роботи над проєктом.

 • Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань, володіти сучасними теоріями та моделями даних та знань, методами їх інтерактивної та автоматизованої розробки, технологіями обробки та візуалізації.

 • Здатність оцінювати якість ІТ-проєктів, комп’ютерних програмних систем різного призначення, володіти методологіями, методами і технологіями забезпечення та вдосконалення якості ІТ- проєктів, комп’ютерних та програмних систем на основі міжнародних стандартів оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем, моделей оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та програмних систем.

 • Здатність ініціювати та планувати процеси розробки комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

 • Здатність виявляти проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення і формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

 • Здатність документувати хід та результати проєктної роботи, володіти основними методологіями, стандартами та архітектурними фреймворками, що визначають сукупність, структуру та зміст проєктної та робочої документації комп’ютерних та програмних систем різного призначення.

 • Здатність аналізувати сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та уявляти перспективи розвитку інформаційних технологій, моделювати процеси розвитку і трансформації інформаційно-комунікаційних технологій в практичній професійній роботі.

 • Розуміння інноваційного характеру ІТ-проєкту як системи взаємопов’язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідним чином організованих, оформлених комплектом проєктної документації, що забезпечують ефективне вирішення конкретного науково-технічного завдання, вираженого в кількісних показниках.

 • Здатність до аналізу бібліографічних джерел у відповідності до певної науково-технічної задачі: вміти проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної науково-технічної інформації.

 • Здатність до представлення наукових результатів: знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесності.

Програмні результати навчання (РН)

 •  Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури даних необхідні для опису предметної області розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої задачі з метою застосування відомих методів і технологій для її вирішення.

 • Обирати належні засоби для розробки або дослідження (мова програмування, програмне забезпечення), що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення.

 • Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з’ясування їх відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень.

 • Аналізувати предметну область розробки або дослідження, використовуючи наявну документацію, консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, що фіксує як функціональні, так і нефункціональні вимоги до розробки чи дослідження.

 • Моделювати об’єкт розробки або дослідження з точки зору функціональних компонентів (підсистем) таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над проєктом; використовувати наявні технології та методи динамічного і статичного аналізу програм для забезпечення якості результату.

 • Визначати, оцінювати та порівнювати різні технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою встановлення пріоритетів у відповідності з різними критеріям продуктивності та якості, що визначені завданням.

 • Володіти принципами, техніками та засобами розробки або дослідження, що використовуються у предметній області розробки або дослідження; створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб переконатися у відповідності завданню розробки або дослідження.

 • Розробляти та забезпечувати заходи з моніторингу, оптимізації, технічного обслуговування, виявлення відмов тощо.

 • Демонструвати здатність участі у колективній роботі, використання інструментів колективної розробки чи дослідження.

 • Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіоналами у галузі комп’ютерних наук, з метою виявлення їх потреб щодо комп’ютеризації процесів, до яких вони залучені.

 • Користуватись документацією і довідковими матеріалами, підручниками чи посібниками з розробки програмного забезпечення; вміти писати технічні звіти і презентувати результати своєї роботи як державною так і іноземною мовами.

 • Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у технічній документації з використанням засобів управліннямверсіями документів.

 • Враховувати соціально-економічні аспекти проєкту в контексті завдання розробки або дослідження, зокрема несуперечливість технічного прогресу і етичних стандартів.

 • Вміти проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної науково-технічної інформації.

 • Аналізувати сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та уявляти перспективи розвитку інформаційних технологій.

 • Знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесності.

Силабуси навчальних дисциплін

1 Семестр

Комп'ютерний зір - OK 1.2 (5 ЄКТС) - проф. Машталір В.П.

Обчислювальний інтелект - ОК 1.3 (5 ЄКТС) - проф. Бодянський Є.В.

Теорія комп'ютерних систем та методологія їх проєктування - ОК 1.4 (5 ЄКТС) - проф. Міщеряков Ю. В.

Аналітика великих та довільних даних - ОК 1.5 (6 ЄКТС) - проф. Кіріченко Л.О.

Методологія стиснення даних - ОК 2.1 (4 ЄКТС) - проф. Машталір С.В.

Вибіркові дисципліни

Структурний аналіз та інтелектуальне оброблення багатовимірних даних - ВБ 2.1 (5 ЄКТС) - проф. Гороховатський В.О.

Класифікація даних в інтелектуальних системах - ВБ 2.2 (5 ЄКТС) - проф. Гороховатський В.О.

2 Семестр

Нечіткі моделі та методи аналізу даних - ОК 1.6 (5 ЄКТС) - проф. Петров К.Е.

Технології управління та оцінювання ІТ-проєктів, комп'ютерних і програмних систем - ОК 1.7 (3 ЄКТС) - доц. Сакало Є.С.

Класифікація та кластеризація відео даних - ОК 2.2 (4 ЄКТС) - проф. Машталір В.П.

Вибіркові дисципліни

Методи оптимізації в машинному навчанні - ВБ 2.3 (5 ЄКТС) - доц. Шафроненко А.Ю.

Глибинне навчання - ВБ 2.4 (5 ЄКТС) - доц. Шафроненко А.Ю.

Інформаційні технології планування ІТ-стартапів - ВБ 2.5 (5 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Методологія організації розроблення ІТ-проєкту - ВБ 2.6 (5 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Технології тестування програмного забезпечення комп'ютерних систем - ВБ 2.7 (5 ЄКТС) - доц. Тітова О.В.

Технології врахування вимог до програмного забезпечення інформаційних систем - ВБ 2.8 (5 ЄКТС) - доц. Тітова О.В.

3 Семестр

Методи аналізу візуальної інформації в комп'ютерних системах - ОК 2.3 (4 ЄКТС) - доц. Кобилін О.А.

Сучасні методи розпізнавання образів - ОК 2.4 (3 ЄКТС) - доц. Любченко В.А.

Організація, методологія та інформаційні технології в наукових дослідженнях - ОК 2.5 (3 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Практика за темою кваліфікаційної роботи - ОК 2.6 (10 ЄКТС) - доц. Творошенко І.С.

Кваліфікаційна робота - ОК 2.7 (10 ЄКТС)

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Українська мова як іноземна - ОК 1.1* - (3 ЄКТС) - Доцент кафедри мовної підготовки Деркач Г. О.

Інтелектуальна власність - ВБ 1.1 - (3 ЄКТС) - Професор кафедри програмної інженерії Дудар З. В.
Ділова іноземна мова - ВБ 1.2 - (3 ЄКТС) - Доцент кафедри іноземних мов Кринська Н. В.
Філософські проблеми наукового пізнання - ВБ 1.3 (3 ЄКТС) - Доцент кафедри філософії Покровський А. М.
Педагогіка вищої школи - ВБ 1.4 - (3 ЄКТС) - Старший викладач кафедри філософії Митцева О.С.
Економічне обґрунтування проєктів - ВБ 1.5 - Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Стороженко О. В.

Опитування, обговорення та проєкти змін до освітньо-професійної програми Інформатика

Запрошуємо, для обговорення та внесення змін до ОПП Інформатика - роботодавців та студентів, які зацікавлені у покращенні якості вищої освіти. Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте за адресою informatics@nure.ua або заповнить форму.


Проєкт змін ОПП Інформатика (редакція від 24.12.2020 року)

Проєкт змін ОПП Інформатика (редакція від 24.01.2020 року)


Результати анонімного анкетування випускників (2020-2021 рік)

Результати анонімного анкетування здобувачів (2020-2021 рік)

Результати анонімного анкетування НПП (2021 рік)

Результати анонімного анкетування роботодавців (2020-2021 рік)


Зворотний зв'язок, після громадського обговорення, за пропозиціями та зауваженнями