Магістр


Освітньо-професійна програма «Інформатика» другого (магістрського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Магістр, Комп’ютерні науки, Інформатика

Профіль освітньо-професійної програми «Інформатика» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Загальні компетентності (ЗК)

 •  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 •  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.

 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

 • Здатність бути критичним і самокритичним.

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати в команді.

 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК)

 • Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оцінювання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій.

 • Здатність комунікувати з представниками різних галузей знань та сфер діяльності з метою з’ясування їх потреб в автоматизації обробки інформації.

 • Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

 • Здатність формалізувати предметну область певного проєкту як складну систему з визначенням ключових елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки її функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі.

 • Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проєкту в процесі його реалізації і супроводження.

 • Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття рішень.

 • Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення комп’ютерних систем різного призначення.

 • Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук: алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, алгоритми паралельних та розподілених обчислень, алгоритми аналітичної обробки й інтелектуального аналізу великих даних з оцінкою їх ефективності та складності.

 • Здатність розробляти програмне забезпечення: розуміти та застосовувати основи логіки для вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати та налагоджувати програми за допомогою сучасних інтегрованих програмних (візуальних) середовищ розробки; розуміти методології програмування, включаючи об’єктно-орієнтоване, структуроване, процедурне та функціональне програмування; порівнювати наявні в даний час мови програмування, методології розробки програмного забезпечення та середовища розробки, а також обирати та використовувати ті, що відповідають певному проєкту; вміти оцінювати код для повторного використання або включення до існуючої бібліотеки; вміти оцінювати конфігурацію та вплив на налаштування в умовах роботи з сторонніми програмними пакетами.

 • Здатність використовувати програмні інструментами для організації командної роботи над проєктом.

 • Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань, володіти сучасними теоріями та моделями даних та знань, методами їх інтерактивної та автоматизованої розробки, технологіями обробки та візуалізації.

 • Здатність оцінювати якість ІТ-проєктів, комп’ютерних програмних систем різного призначення, володіти методологіями, методами і технологіями забезпечення та вдосконалення якості ІТ- проєктів, комп’ютерних та програмних систем на основі міжнародних стандартів оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем, моделей оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та програмних систем.

 • Здатність ініціювати та планувати процеси розробки комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.

 • Здатність виявляти проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення і формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

 • Здатність документувати хід та результати проєктної роботи, володіти основними методологіями, стандартами та архітектурними фреймворками, що визначають сукупність, структуру та зміст проєктної та робочої документації комп’ютерних та програмних систем різного призначення.

 • Здатність аналізувати сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та уявляти перспективи розвитку інформаційних технологій, моделювати процеси розвитку і трансформації інформаційно-комунікаційних технологій в практичній професійній роботі.

 • Розуміння інноваційного характеру ІТ-проєкту як системи взаємопов’язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідним чином організованих, оформлених комплектом проєктної документації, що забезпечують ефективне вирішення конкретного науково-технічного завдання, вираженого в кількісних показниках.

 • Здатність до аналізу бібліографічних джерел у відповідності до певної науково-технічної задачі: вміти проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної науково-технічної інформації.

 • Здатність до представлення наукових результатів: знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесності.

Програмні результати навчання (РН)

 •  Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури даних необхідні для опису предметної області розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої задачі з метою застосування відомих методів і технологій для її вирішення.

 • Обирати належні засоби для розробки або дослідження (мова програмування, програмне забезпечення), що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення.

 • Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з’ясування їх відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень.

 • Аналізувати предметну область розробки або дослідження, використовуючи наявну документацію, консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, що фіксує як функціональні, так і нефункціональні вимоги до розробки чи дослідження.

 • Моделювати об’єкт розробки або дослідження з точки зору функціональних компонентів (підсистем) таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над проєктом; використовувати наявні технології та методи динамічного і статичного аналізу програм для забезпечення якості результату.

 • Визначати, оцінювати та порівнювати різні технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою встановлення пріоритетів у відповідності з різними критеріям продуктивності та якості, що визначені завданням.

 • Володіти принципами, техніками та засобами розробки або дослідження, що використовуються у предметній області розробки або дослідження; створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб переконатися у відповідності завданню розробки або дослідження.

 • Розробляти та забезпечувати заходи з моніторингу, оптимізації, технічного обслуговування, виявлення відмов тощо.

 • Демонструвати здатність участі у колективній роботі, використання інструментів колективної розробки чи дослідження.

 • Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіоналами у галузі комп’ютерних наук, з метою виявлення їх потреб щодо комп’ютеризації процесів, до яких вони залучені.

 • Користуватись документацією і довідковими матеріалами, підручниками чи посібниками з розробки програмного забезпечення; вміти писати технічні звіти і презентувати результати своєї роботи як державною так і іноземною мовами.

 • Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у технічній документації з використанням засобів управліннямверсіями документів.

 • Враховувати соціально-економічні аспекти проєкту в контексті завдання розробки або дослідження, зокрема несуперечливість технічного прогресу і етичних стандартів.

 • Вміти проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографічних джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної науково-технічної інформації.

 • Аналізувати сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та уявляти перспективи розвитку інформаційних технологій.

 • Знати стандарти і вимоги до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесності.