Бакалавр
Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Інформатика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Бакалавр, Комп’ютерні науки, Інформатика

Загальні компетентності (ЗК)

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

Програмні результати навчання (ПРН)

Силабуси навчальних дисциплін