Бакалавр
Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Інформатика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Бакалавр, Комп’ютерні науки, Інформатика

Загальні компетентності (ЗК)

 •  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 •  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.

 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

 • Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати в команді.

 • Здатність бути критичним і самокритичним.

 • Здатність розробляти та управляти проєктами.

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 • Здатність діяти на основі етичних міркувань.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 • Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування отриманих результатів.

 • Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу.

 • Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розробка та аналіз алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей.

 • Здатність опанувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання зурахуванням похибок наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

 • Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

 • Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язуванні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

 • Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

 • Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах.

 • Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач у галузі комп’ютерних наук.

Програмні результати навчання (ПРН)

Когнітивна сфера (предметна область)

 • Застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити експерименти за допомогою програми моделювання з обробкою й аналізом результатів.

 • Застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.

 • Забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

 • Аналізувати функціональне моделювання бізнес-процесів, побудову та практичне застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проєктування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі.

 • Реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

 • Застосовувати сучасні методи кластеризації та технології розпізнавання образів для подальшої розробки програмного застосунку вирішення спеціалізованих практичних завдань.

 • Проводити аналіз візуалізації даних та обробку мультимедійних даних для подальшої розробки програмного застосунку вирішення спеціалізованих практичних завдань.

 • Застосовувати ґрунтовні знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.

 • Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт- серверних застосувань, проєктувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них.

 • Володіти навичками використання методології управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти готувати проєктну документацію (техніко-економічне обґрунтування, угоду, технічне завдання, бізнес-план, креативний бриф, договір, контракт).

 • Застосовувати методи та алгоритми інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

 • Застосовувати знання методології та CASE-засобів проєктування складних систем, методів структурного аналізу систем, об’єктно-орієнтованої методології проєктування в процесі побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

 • Застосовувати методологію імітаційного моделювання об’єктів, процесів і систем, планувати та проводити експерименти з моделями, прийняття рішень щодо досягнення мети за результатами моделювання.

 • Створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов Web-програмування.

 • Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, демонструвати знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж і практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.

 • Демонструвати знання концепції інформаційної безпеки, принципів безпечного проєктування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.

 • Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.


Ціннісно-мотиваційна сфера

 • Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

 • Організувати власну діяльність з дотриманням норм діючого авторського права та законодавчої бази України з питань інтелектуальної власності.

 • Написати наукову статтю (доповідь) на державній та/або іноземній мові з використанням наукової та навчальної літератури з прикладної математики, довідників, словників, документів та іншої науково-технічної інформації, з дотриманням норм авторського права.

 • Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом.

 • Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні ще однією з поширених європейських мов.