Освітні програмиСпеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Бакалавр, Комп’ютерні науки, Інформатика

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Кваліфікація: Магістр, Комп’ютерні науки, Інформатика

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

35. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений науковопедагогічними та/або науковими працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою (освітніми) програмами на відповідному рівні вищої освіти.

Частка науково-педагогічних та/або наукових працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, повинна становити не менше 50 відсотків на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, з них осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора має становити:

для другого (магістерського) рівня вищої освіти – не менше 10 відсотків; для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти – не менше двох докторів наук (для освітньо-творчих програм замість доктора наук може враховуватись доктор мистецтва) для здійснення керівництва науковою складовою кожної освітньо-наукової/освітньо-творчої програми.

Склад науково-педагогічних та наукових працівників, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію відповідну освітній програмі, повинен бути не менше як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, та працюють у закладі освіти за основним місцем роботи.


Для науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснюють освітній процес, під час розрахунку показників для спеціальностей галузей знань «Освіта/Педагогіка», «Культура і мистецтво», спеціальностей «Журналістика», «Архітектура та містобудування», почесні звання «Народний артист», «Народний художник», «Народний архітектор», «Народний вчитель», «Заслужений діяч мистецтв», «Заслужений тренер України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» прирівнюються до вченого звання професора, почесні звання «Заслужений артист», «Заслужений художник», «Заслужений архітектор», «Заслужений вчитель», «Заслужений працівник культури», «Заслужений майстер спорту України», «Заслужений працівник освіти», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений журналіст» - вченого звання доцента.

36. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити кожний освітній компонент освітньої програми на відповідному рівні вищої освіти науковопедагогічними та науковими працівниками з урахуванням відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації та наявності не менше п’яти результатів у професійній діяльності за останні п’ять років, перелічених у пункті 38 цих Ліцензійних умов.

37. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науковопедагогічних та наукових працівників освітньому компоненту визначається: згідно з документами про вищу освіту або науковий ступінь (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)), або досвідом професійної та/або управлінської роботи за відповідним фахом не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної діяльності), або керівництвом захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю; або щонайменше п'ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, впродовж останніх п’яти років.

38. Досягнення у професійній діяльності, які застосовуються для оцінки кадрового забезпечення освітніх компонентів, зараховуються за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5,0 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторських аркушів на кожного співавтора);

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

9) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад у якості експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науковометодичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та місцевого самоврядування;

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років;

12) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурномистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому рівні): керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук України»; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн – членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

19) участь у професійних та/або громадських об’єднаннях за спеціальністю;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. Під час визначення досягнень у професійній діяльності науковопедагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо).

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників зі стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі до 0,25 ставки або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.

Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, викладачам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проєкти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.