Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадровий склад кафедри Інформатики поширюється за рахунок самостійної підготовки викладацьких кадрів – кожного року до аспірантури кафедри вступають 3 випускників. Окрім цього, підвищення наукового рівня штатних викладачів кафедри проходить шляхом захисту кандидатських дисертацій. За останні 5 років за результатами наукових досліджень на кафедри Інформатики захищено 7 кандидатських дисертацій випускниками кафедри та в грудні 2016 р. Машталіром С.В. захищено 1 докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології. Трьох аспірантів зараховано у 2016 р. до навчання за денною формою навчання, планується прийом 1 докторанта у 2017 р.

Загальна кількість викладачів, які забезпечують навчальний процес підготовки бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика», який акредитується, складає 42 особи, з них 5 доктори наук, професори; 26 кандидати наук, доценти. Штатна укомплектованість професорсько-викладацького складу, який забезпечує підготовку бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» складає 100%. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями складає 59,5 років.

Підготовку бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» забезпечують викладачі 15 кафедр Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-педагогічний склад даних кафедр включає викладачів високої кваліфікації, які мають видані навчальні посібники і монографії.

Випусковою кафедрою бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» є кафедра Інформатики.

З метою поліпшення якісних показників викладацького складу на кафедрі Інформатики щорічно зараховуються до аспірантури 1-3 особи з числа найкраще підготовлених випускників кафедри та ХНУРЕ.

Рівень підготовки кадрів для забезпечення навчального процесу з напряму постійно підвищується шляхом підготовки викладачів через аспірантуру та докторантуру університету та захисту здобувачами дисертацій, підвищення кваліфікації на підприємствах та організаціях.

Науково-виробничих підприємствах та провідних IT-компаніях м. Харкова.

Навчальний процес на кафедрі Інформатики, яка входить до складу факультету Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (до 01.12.2016 – факультет Прикладної математики та менеджменту), на цей час забезпечують 19 штатних викладачів та 1 сумісник, з них: 3 штатних доктора технічних наук, професори та 1 сумісник, доктор технічних наук, професор; 11 штатних кандидатів технічних наук, доцентів; 5 штатних викладачів без наукового ступеня. Науково-педагогічний стаж більш ніж 10 років мають 78,9 % викладачів. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями та вченими званнями на теперішній час становить 49,5 років. Вісім викладачів кафедри Інформатики - її випускники, що дає змогу зберегти та розвивати традиції наукової школи кафедри, три співробітника учбово-допоміжного персоналу з чотирьох мають вищу освіту. Відсоток штатних викладачів, які мають вчені ступені, на кафедрі Інформатики складає 73,6%.

З початку заснування кафедру Інформатики очолює доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки і Академії інформатики, професор Путятін Євген Петрович, що є визнаним міжнародною науковою спільнотою фахівцем в області розпізнавання та обробки складних зображень. Має більше 200 наукових праць, з яких: 5 монографій та 38 патентів на винахід, є автором 12 навчальних посібників. За період своєї діяльності підготував 2 докторів наук та 25 кандидатів наук, на теперішній час керує роботою 1 здобувача наукового ступеня кандидата наук.

Таким чином, акредитаційні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо основних якісних показників за заявленими ліцензованими обсягами виконуються повністю.