Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Наукова робота кафедри пов'язана з розробкою різних систем обробки і розпізнавання зображень і систем комп'ютерного зору. Дана галузь сучасної науки бурхливо розвивається, оскільки робототехнічні комплекси та системи комп'ютерного зору знаходять все більше застосування в різних областях людської діяльності.

Багато результати роботи науковців кафедри мають світовий рівень. На кафедрі розроблена загальна теорія нормалізації зображень, яка ефективно використовується в комп'ютерному зорі роботів, при розпізнаванні образів, стеженні за об'єктами, що рухаються. Науковці кафедри мають цілий ряд державних нагород за створення і впровадження нової техніки.

Сьогодні на кафедрі ведуться наукові роботи за наступними напрямками:

 • Розробка методів і алгоритмів обробки і розпізнавання зображень для систем технічного зору, робототехнічних комплексів, систем управління та систем передачі інформації;
 • Розробка методів і алгоритмів обробки інформації, створення на їх основі баз даних, баз знань і експертних систем
 • Розробка паралельних і розподілених методів обчислень і обробки даних

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Порядок організації навчального-виховного процесу в університеті визначається відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Навчально-виховний процес забезпечує можливість: здобуття студентом знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах; інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

Навчально-виховний процес у Харківському національному університеті базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

Навчальний процес в університеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття

 • Самостійна робота
 • Практична підготовка
 • Контрольні заходи

Основними видами навчальних занять є

 • Лекція
 • Практичне заняття
 • Семінарське заняття
 • Iндивідуальне заняття
 • Консультація

Управління навчально-виховним процесом в університеті – це планомірний вплив на його зміст, структуру, передумови ефективності з метою забезпечення високого рівня професійного становлення й особистісного зростання майбутнього фахівця, його науково-теоретичної та практично-методичної підготовки.

З метою ефективного контролю виконання навчального плану в університеті розробляється графік навчального процесу, який затверджується ректором. Графік навчального процесу і розклад занять, за якими працюють викладачі кафедр та студенти, розробляються своєчасно з врахуванням оптимального використання лабораторних приміщень і навантаження викладачів.

Контроль за навчально-виховним процесом та його оцінювання в ХНУРЕ базується на наступних принципах: систематичність; об'єктивність; всебічність. В організації навчального процесу підготовки бакалаврів застосовуються наступні контрольні заходи: поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної програми, й також до виконання конкретних завдань. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання знань студентів визначаються відповідною кафедрою. Для ведення поточного контролю в університеті використовується електронний журнал, в який згідно з наказом по університету, викладачі 2 рази на семестр заносять результати оцінювання студентів по контрольним точкам.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: галузеві стандарти вищої освіти, засоби діагностики якості вищої освіти (модульні контрольні завдання з дисциплін та комплексних контрольних завдань), навчальний план, програми та робочі програми навчальних дисциплін, програми усіх видів практик, підручники, навчальні посібники, інструктивно-методичні матеріали до практичних і лабораторних занять, індивідуальні семестрові завдання для самостійної та навчально-дослідницької роботи студентів, контрольні завдання до практичних і лабораторних занять.

Згідно навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» студенти вивчають дисципліни з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної і практичної підготовки.

Згідно навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» студенти вивчають дисципліни з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки, професійної і практичної підготовки.

На основі навчального плану підготовки бакалаврів розроблені робочі програми з усіх дисциплін. Робочі програми навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, укладені за стандартними вимогами і містять мету і завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми за темами, план практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Робочі програми погоджені з навчально-методичною радою факультету ІТМ, на якому здійснюється підготовка бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» та затверджені на Вченій раді факультету.

Згідно робочих програм викладачами кафедри, які проводять підготовку бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика», розроблено повний комплект документів, які потрібні для забезпечення якісного навчання фахівців: планів проведення практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичних матеріалів до самостійної роботи студентів.

Всі навчально-методичні видання кафедри мають добре опрацьований викладачами та корисний для студентів методичний матеріал (списки рекомендованої літератури до курсу, переліки джерел для самостійного вивчення студентами, завдання та запитання для самоперевірки тощо). Загалом лабораторні, практичні заняття і курсові роботи у повному обсязі забезпечені необхідною для їх виконання методичною документацією (зокрема, робочі програми дисциплін передбачають графіки, тести, методику та ін.).

Всі дисципліни, забезпечені навчально-методичними засобами – підручниками, навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, методичними вказівками і завданнями для виконання поточних і підсумкових контрольних робіт. Для перевірки рівня знань студентів з кожної дисципліни розроблено пакет комплексних контрольних робіт.

Вивчення де яких дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів напряму 6.040302 «Інформатика» передбачає виконання курсового проекту. Курсовий проект забезпечений методичними вказівками з виконання, які включають: мету курсового проектування, тематику, структуру і зміст курсового проекту, вказівки з виконання курсового проекту, вимоги до оформлення, організацію проектування та захисту курсового проекту.

Робота з удосконалення навчального процесу проводиться постійно – видаються монографії, навчальні посібники, методична література.

Документації на кафедрі складено і реалізується перспективний план видання навчально-методичної літератури з дисциплін через учбово-виробничо-поліграфічний центр ХНУРЕ. В 2017 р. планується видання двох монографій українською та англійською мовами авторів Машталіра С.В. та Кобиліна О.А.

Вся література, а також низка підручників, науково-методичних та навчальних посібників і методичних вказівок знаходиться в електронній бібліотеці кафедри Інформатики та у бібліотеці ВНЗ і доступна кожному студенту для ознайомлення і використання в навчальному процесі, науковій і практичній роботі. Забезпеченість науково-методичною літературою складає один примірник на одного студента, підручниками та навчальними посібниками – не менш одного примірника на трьох студентів, підручники, які є в електронному форматі доступні кожному студенту через загально університетську локальну мережу та мережу Internet.

Викладачі кафедри постійно співпрацюють з бібліотекою університету і надають допомогу у поповненні фонду сучасними навчальними підручниками і посібниками, необхідними для засвоєння спеціальних дисциплін. Така співпраця допомагає повністю задовольнити потреби студентів з навчальної літератури для професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Для досягнення належного наукового та методичного рівня навчального процесу, організації самостійної роботи студентів залучено доволі широкий за обсягом масив навчальної, навчально-методичної літератури різних років видання, а також низку наукових фахових видань, що містять важливу інформацію про сучасний стан національного та світового книговидання і сприяють актуалізації відомостей навчального характеру.

Викладачами кафедри розроблено низку електронних підручників та навчальних посібників з дисциплін, які викладаються студентам напряму.

Загалом використовуваний викладачами кафедри масив підручників, навчальних та навчально-методичних посібників відображений у робочій програмі кожної окремої дисципліни.

Однією з гарантій успіху роботи з методичного забезпечення навчального процесу є наукова робота, що проводиться викладачами.

Однією з гарантій успіху роботи з методичного забезпечення навчального процесу є наукова робота, що проводиться викладачами.

За останні роки (2012-2016 рр.) викладачами кафедри Інформатики видано: 2 навчальних посібника, 6 монографій, близько 25 конспектів лекцій та методичних вказівок до самостійної роботи студентів, лабораторних робіт і практичних занять, підготовлені та видані 116 наукових праць (з них 52– за кордоном), зроблено 181 доповідь на конференціях та симпозіумах (з них 10 – за кордоном), підготовлено 10 експонатів для участі у регіональних та загальноукраїнських виставках. Значна частина розробок та досліджень знаходить безпосереднє відображення в матеріалах навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі, на виставках, конкурсах та науково-технічних конференціях.

В навчальному процесі широко використовується також матеріальна база філій кафедри – ТОВ «Інфобуд» (м. Харків) та Науково-дослідного і проектного інституту транспорту газу (м. Харків), що дає можливість успішно проводити цикл лабораторних, практичних робіт, курсового та дипломного проектування на сучасному обладнанні з використанням сучасних методик та інформаційних технологій.

Практика є однією з основних форм навчального процесу, спрямованого на формування і виховання висококваліфікованих фахівців. Організація проведення всіх видів практик студентів у Харківському національному університеті радіоелектроніки базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України № 93, від 8 квітня 1993 року і змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти та науки України № 351 від 20.12.1994 року та супроводжуються належним методичним забезпеченням.

Основним навчально-методичним документом, що визначає проведення практики та регламентує навчальну діяльність студентів і діяльність викладача на практиці, є робоча програма практики.

Робоча програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної підготовки на виробництві, системність, безперервність та послідовність навчання студентів, в ній враховуються особливості і конкретні умови проходження практики. Тривалість виробничої практики бакалаврів складає 3 тижні, переддипломної практики – 3 тижні. Для проведення практики кафедра уклала договори з підприємствами про виділення місць для проходження практики студентами, які поновлюються щороку.

Закріплення баз практики сприяє встановленню і зміцненню довгострокових прямих контактів університету з підприємствами, а також розвитку кооперації між ними в справі підготовки фахівців.

Вибір баз практик проводиться на підставі вивчення виробничих і економічних можливостей підприємств з погляду придатності їх для проведення практики студентів за фахом, а також потреб підприємств.

На кафедрі колективом провідних викладачів розроблено методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра за напрямом 6.040302 «Інформатика», які включають орієнтовну тематику атестаційних робіт, вимоги до обсягу їх складових частин, а також вимоги до їх оформлення.