Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС,

лекцій 24 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю:   іспит комбінований.

 

1. Стислий опис дисципліни: Викладаються основні принципи організації сучасних СКБД на прикладі СКБД ORACLE, а саме

принципи організації та порівняльний аналіз сучасних СКБД;

архітектура СКБД на прикладі ORACLE;

керування даними та підтримка цілосності у СКБД ORACLE, функції ORACLE для роботи з даними;

мова PL/SQL, створення анонімних блоків, тригерів, процедур, функцій, пакетів, робота з курсорами, обробка даних у транзакціях;

проблеми паралельної роботи транзакцій;

засоби розробки інформаційних систем на основі СКБД ORACLE.

 

2. Мета опанування дисципліни: формування у студентів сукупності компетенцій, що забезпечать вирішення питань, пов’язаних з проектуванням, використанням та підтримкою баз даних з використанням об’єктно-реляційних СКБД.  В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні методи доступу до даних, знати, за допомогою яких засобів розробки буде  створюватися інформаційна система на основі даної СКБД, а також яким чином розроблені додатки будуть маніпулювати даними.

 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- основні методи доступу до даних,

- засоби розробки інформаційних систем з використанням  СКБД ORACLE,

- управління транзакціями.

 

4. Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: Розробка проектів.

5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: Бази даних та інформаційні системи.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - зачет
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни