Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС,

лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год.,

форма контролю:  ісп-к.

1. Стислий опис дисципліни.

Дисципліна надає уяву про розробку программного забезпечення мовою С++ в рамках об’єктно орієнтованого підходу з застосування стандартної біблиотеки STL. А саме розглядаються такі питання:

• Створення шаблонного класу

• Застосування шаблонного класу

• Спеціалізація шаблонів класу

• Обробка виключень

• Перехоплення  виключень

• Послідовні контейнери vector, list, stac

• Послідовні контейнери queue, priority_ queue

• Асоціативні контейнери map, multimap

• Асоціативні контейнери set, multiset, biset

• Ітератори

• Функциональні об’єкти

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Алгоритми зв’язані з сортуванням

• Алгоритми роботи з множинами та пірамідами

 

2. Мета опанування дисциплін в контексті підготовки фахівців спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - вивчення основних принципів розробки об’єктно орієнованого программного забезпечення мовою С++.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисциплі