Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3,5 кредитів ЄКТС,

лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год.,

форма контролю:  ісп-к.

1. Стислий опис дисципліни.

Дисципліна надає уяву про розробку программного забезпечення мовою С++ в рамках об’єктно орієнтованого підходу з застосування стандартної біблиотеки STL. А саме розглядаються такі питання:

• Створення шаблонного класу

• Застосування шаблонного класу

• Спеціалізація шаблонів класу

• Обробка виключень

• Перехоплення  виключень

• Послідовні контейнери vector, list, stac

• Послідовні контейнери queue, priority_ queue

• Асоціативні контейнери map, multimap

• Асоціативні контейнери set, multiset, biset

• Ітератори

• Функциональні об’єкти

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Немодифікуючі операції з послідовностями

• Алгоритми зв’язані з сортуванням

• Алгоритми роботи з множинами та пірамідами

 

2. Мета опанування дисциплін в контексті підготовки фахівців спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - вивчення основних принципів розробки об’єктно орієнованого программного забезпечення мовою С++.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисципліни:

-  сучасний стан, шляхи розвитку обчислювальної техніки,

- принципи організації обчислювального процесу;

- основи алгоритмізації  задач;

- основи мови програмування С/С++.

- основи об’єктно-орієнтованого програмування

- класи

- наслідування

- поліморфізм

- контейнерні класи бібліотеки STL

- алгоритми бібліотеки STL

- засоби програмування мовою  C/С++ в системі Visual C++;

 

4. Набуті компетентності дозволяються

- - розробляти алгоритми;

- - створювати программи для обробки масивів;

- - створювати программи для обробки рядків;

- - вміти створювати функції;

- - створювати программи зі структурами і класами

- - вміти створювати класи

- - вміти застосовувати наслідування

- - вміти застосовувати поліморфізм

- - вміти застосовувати контейнерні класи бібліотеки STL

- - вміти застосовувати алгоритми бібліотеки STL

- - складати, готувати та відлагоджувати програми мовою С++ в системі  Visual C++.


5. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану (попередні знання): програмування.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
  • Украинский
  • Русский
  • Курсова робота:
  • Немає
  • Оцiнювання:
  • 1 семестр - Экзамен
  • Методички по курсу

    Усi дисципліни