Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 3 кредита ECTS,

лекцій 18 годин, практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

1. Стислий опис дисципліни: Дисципліна передбачає ознайомлення з сучасним станом розробки нереляційних підходів до організації баз даних, огляд сучасних способів зберігання даних, в тому числі сховищ ключ-значення, документно-орієнтованих і графових систем управління базами даних, систем розподіленого зберігання і обробки даних на основі MapReduce.

 

2. Мета опанування дисципліни: набуття спеціальних знань і умінь, необхідних для проектування, розробки та використання нереляційних баз даних, ознайомлення з основними концепціями напряму NoSQL, отримання теоретичні знань та практичних навичок роботи з такими популярними NoSQL БД як MongoDB та Cassandra.

 

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- розуміти, які характеристики даних і запитів необхідно враховувати на етапі аналізу вимог і вибору систем управління даними;

-знати можливості і обмеження сучасних нереляційних систем управління даними та основні нереляційні підходи до роботи з базами даних;

-розуміти ключові концепції та архітектуру нереляційних БД;

-проектувати моделі даних для MongoDB та Cassandra;

-розробляти запити; уміти застосовувати набуті знання для реалізації проектів.

4. Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: використання нереляційних баз даних при розробці програмного забезпечення.

5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: Бази даних та інформаційні системи.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - зачет
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни