Кафедра інформатики Комп'ютерні науки

Студент

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС,

Лекцій 30 годин, практичних занять 14 годин, лабораторних занять 16 годин, форма контролю залік.

 

1. Стислий опис дисципліни - основи інформатики, алгоритмізації та програмування мовою С++ та можливості їх застосування при розв’язанні прикладних економічних задач і прийнятті економічних рішень. Також увага приділяється Microsoft Excel як одному із важливих інструментів вирішення економічних задач.

 

2. Мета опанування дисципліни - формування у студентів теоретичних знань про основні етапи процесу проектування програмного забезпечення і вивчення організації обчислювальних процесів, принципів алгоритмізації, основних типів алгоритмів, способів їхнього представлення, освоєння етапів розробки програм.

 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

- розробляти алгоритми і програми для розв'язання задач на комп'ютері

- опрацьовувати числові дані за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel при вирішенні економічних задач.

 

4.Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії - розуміння принципів роботи та можливостей програмного забезпечення, призначеного для автоматизованої обробки інформації

 

5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: Вища математика.

Забезпечуючі дисципліни:
Мови викладання:
 • Украинский
 • Русский
 • Викладачi:
  Курсова робота:
 • Немає
 • Оцiнювання:
 • 1 семестр - зачет
 • Методички по курсу

  Усi дисципліни